transaction

Marathi translation of transaction, meaning of transaction in Marathi dictionary, what is transaction in Marathi?

transaction

Related Marathi | मराठी Words
अनधिकृत व्यवहार अनुसूचित क्षेत्रांसंबंधीचे व्यवहार आंतरक्रिया आंतरक्रिया विश्लेषण आंतरविभागीय व्यवहार आंतरशासकीय व्यवहार उपकोषागारांतील केंद्रीय व्यवहार एकापेक्षा अधिक प्रधान लेखा शिर्षाच्या संबंधतील व्यवहार संबंधीचे व्यवहार केंद्र व राज्य शासनाचे इंग्लंडमधील व्यवहार केंद्रीय व्यवहार केंद्रीय व्यवहारांचा वर्गीकृत गोषवारा केलेला धंदा केलेला व्यवहार घेवदेव ठेवी व निलंबन व्यवहारांचे लेखे ठेवींच्या व्यवहाराची अनुसूची तात्पुरत्या स्वरूपाचे व्यवहार दायीत्वाच्या आधारावर समायोजित व्यवहार दुसऱ्या विभागात उदभवलेले व्यवहार देणेघेणे देवघेव देवघेवीची तडजोड देवघेवीचे विशिष्ट प्रकार देवाण-घेवाण निलंबन व्यवहार निलंबित व्यवहारांची अनुसूची पैशा संबंधीचे व्यवहार बँकेतर कोषागारांतील भिन्न शासनांमधील देवघेवीचे समायोजन महिन्याचे व्यवहार राजपत्रित शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्यासंबंधीचे व्यवहार राज्य कोषागारांतील इतर शासनांचे व्यवहार राज्य शासनाचे व्यवहार रेल्वेच्या वतीने केलेले व्यवहार रेल्वेबरोबरचे व्यवहार रोख देवघेव रोख रकमेचे व्यवहार वस्तुविनिमयावरील कर विनिमय संज्ञापन विनिमय संवाद व्यवहार व्यवहार करणे व्यवहार देव घेव व्यवहार पूर्ण करणे व्यवहार शिल्लक व्यवहार सारणी व्यवहार होणे व्यवहारांचा लेखा
transaction