antonyms

Marathi translation of antonyms, meaning of antonyms in Marathi dictionary, what is antonyms in Marathi?

antonyms